Corona virus
Corona virus 10 maart 2020

English Below

Zoals velen van jullie weten zijn wij, als Bestuur, nauw in contact met de Hotelschool. Op deze pagina  treffen jullie updates:

As many of you know, we, as the Board, keep in close contact with the Hotelschool. On this page you will find updates:

25-4-2020

English below

 

De afgelopen weken zijn zwaar geweest. Wij, als Bestuur, missen jullie aanwezigheid en alle mooie activiteiten die in en rondom de sociëteit worden georganiseerd door onze Leden. In de sociëteit zijn wij bezig met de nodige schilderwerkzaamheden en worden samen met commissies alle mogelijke initiatieven aangegrepen om de bonding binnen de jaargangen en binnen de Vereniging te waarborgen. Zo worden er voor de eerstejaars jaarclubactiviteiten digitaal vormgegeven en worden verschillende groeperingen digitaal aan hun voorgesteld. Wij vinden het fijn dan dit mogelijk is en doen een beroep op al onze Leden om creatief na te denken over manieren hoe we digitaal toch contact met elkaar kunnen houden.

Verder hebben wij zoals velen anderen de persconferentie van onze minister president op 21 april bekeken. Helaas kunnen we naar aanleiding hiervan de maatregelen niet versoepelen en blijft dit een grote impact hebben op komende activiteiten van de Vereniging. Hieronder is zijn de concrete maatregelen te vinden.

Evenementen

 • HoVo 2020

Status: Afgelast

Update: Iedereen zag het al aankomen, maar nu is de kogel door de kerk: HoVo gaat dit jaar niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar. Dit omdat er tot 1 september geen grootschalige evenementen mogen plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Helaas hebben wij, als Bestuur, moeten vaststellen dat het verschuiven van het evenement naar een later tijdstip dit jaar niet mogelijk is. Wij betreuren dit enorm , maar hiermee geven we gehoor aan de aangescherpte maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd. Desalniettemin zal in 2021 HoVo terugkeren en zullen we t gemiste met z'n alle inhalen! 

 • INKOM 2020

Status: alternatief, 17-21 augustus 2020

Update: Dit jaar zal de INKOM zoals wij die allemaal kennen niet plaats vinden. In plaats daarvan is er alternatieve INKOM, veelal digitaal georiënteerd. Hoe dit alternatief er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Dit betekent echter NIET dat er dit jaar geen Studentenverenigingen nodig zijn. De INKOM is een van de belangrijkste evenementen voor Amphitryon waarbij de Vereniging en al haar groeperingen kunnen laten zien waarom mensen Lid moeten worden. De verwachting is dat ook in een alternatieve INKOM groepjes gevormd worden met papa’s en mama’s. De invulling is allemaal nog erg onduidelijk. Het WGI (werkgroep INKOM) is begonnen om opnieuw te brainstormen en een programma te bedenken. Mochten er vanuit jullie nog initiatieven zijn, laat het vooral weten via hbsecretaris@amphitryon.nl.

 • Zomerintroductie 2020

Status: 21, 22 & 23 augustus 2020

Update: Door het COVID-19 virus en de aangescherpte maatregelen op het gebied van evenementen zal de introductie niet doorgaan zoals gebruikelijk. Het zal kleinschaliger worden uitgevoerd. Het zal geen introductie worden zoals afgelopen jaren, maar een eenmalige introductie die past bij de huidige/toekomstige maatregelen die puur gefocust is op de tradities en verenigingskennis van Amphitryon. Dit betekent dat het een hele andere invulling krijgt die op dat moment verantwoord is. Ons doel van deze introductie is om een lichting binnen te halen voor de continuïteit van onze Vereniging en zal dus minder spel elementen bevatten. Dit betekent ook dat de kans bestaat dat dit een interne introductie wordt waarbij alleen de organisatie welkom is en dit dus zal plaatsvinden zonder leden. Wij begrijpen dat dit niet de meest ideale situatie is, maar wij hopen op jullie begrip. Komende weken zal hier verder over nagedacht worden. Daarnaast wordt alles eerst in samenspraak met HMSM besproken. We proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden, binnenkort zal er dus een nieuwe update volgen. Voor dit evenement geldt dat de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus leidend is. 

 • ‘t Preuvenemint 2020

Status: afgelast

Update: Helaas is het ook vanzelfsprekend dat ’t Preuvenemint van 27 t/m 30 augustus 2020 niet kan plaatsvinden. Wij vinden het ontzettend jammer, maar helaas is er niets aan te doen. Op dit moment is het PC team druk bezig om te kijken of het gevoel van Preuve toch nog mogelijk is met de geldende maatregelen.

 • Sociëteitslustrum VI & De Bestuurswissel

Status: 3,4 & 5 september 2020 

Update: Blijft op de genoemde datum staan. Binnenkort zal er meer bekend worden gemaakt over de invulling van dit evenement en op dit moment wordt er een plan geschreven hoe de richtlijnen van het RIVM gewaarborgd kunnen worden. Gezondheid van de leden staat boven alles. Voor dit evenement geldt ook dat de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus leidend is. 

 

Dan nog even dit

Graag willen wij, het Bestuur, nog een persoonlijke noot toevoegen aan deze update.

Vóór 15 maart 2020 stonden wij als Vereniging aan de voet van de tweede helft van ons bestuursjaar. Een half jaar vol activiteiten waaronder het Sociëteitslustrum, HoVo en alle andere fantastische momenten. Niemand van ons heeft voorzien dat de wereld nu stil zou liggen en dat dit veel van de Vereniging en onze Leden zou vergen. Wij zoeken naar alternatieven waar mogelijk en proberen activiteiten samen te voegen of te verplaatsen om toch plaats te laten vinden. Dit zodat wij onze Leden nog steeds leuke momenten kunnen bieden als dat kan. Het is een ander half jaar geworden dan we gepland hadden en hebben jullie, Leden, harder nodig dan anders. Huidige vormgeving is niet mogelijk en wij roepen iedereen nogmaals op om na te denken over alternatieven om groeperingen te promoten, nieuwe lichtingen binnen te halen, omzet te genereren of simpelweg een praatje met elkaar te kunnen maken.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

The last few weeks have been tough. We, as the Board, miss your presence and all the beautiful activities organized in and around the Club Bar by our Members. In the Club Bar we are busy with the necessary painting work and together with committees we are using all possible initiatives to guarantee the bonding within the Club Bar. For example, the ‘first year club activities’ are digitally designed and various groups are digitally introduced to them. We like this initiative more than this is possible and call upon all our Members to think creatively about ways in which we can keep in touch with each other digitally.

Furthermore, like many others, we watched our Prime Minister's press conference on 21 April. Unfortunately, as a result, we are unable to relax the measures and this will continue to have a major impact on the Association's upcoming activities. Below are the concrete measures.

Events

 • HoVo 2020

Status: Cancelled

Update: Everyone already saw it coming, but now the bullet is through the church: HoVo will not continue this year and will be moved to next year. This because no large-scale events are allowed to take place until 1 September due to the corona crisis. Unfortunately we, as the Board, have had to conclude that postponing the event to a later date this year is not possible. We regret this enormously, but with this we are responding to the stricter measures that have been announced by the government. Nevertheless, in 2021 HoVo will return and we will catch up with all of them!

 • INKOM 2020

Status: alternative, 17-21 August 2020

Update: This year the INKOM as we all know it will not take place. Instead there is an alternative INKOM, mostly digitally oriented. How exactly this alternative will look like is not yet clear. However, this does NOT mean that there is no need for Student Associations this year. The INKOM is one of the most important events for Amphitryon where the Association and all its groups can show why people need to become a Member. The expectation is that also in an alternative INKOM groups will be formed with mom and dad. The interpretation is still very unclear. The WGI (working group INKOM) has started to brainstorm again and come up with a programme. If there are any initiatives from you, please let us know via secretary@amphitryon.nl.

 • Summer Introduction 2020

Status: 21, 22 & 23 August 2020

Update: Due to the COVID-19 virus and the tightened measures on events, the introduction will not take place as usual. It will be implemented on a smaller scale. It will not be an introduction as in previous years, but a one-off introduction that fits in with the current/future measures and is purely focused on the traditions and association knowledge of Amphitryon. This means that it will have a completely different interpretation that is responsible at that moment. Our goal of this introduction is to bring in a light for the continuity of our Association and will therefore contain fewer game elements. This also means that there is a chance that this will be an internal introduction in which only the organisation is welcome and therefore this will take place without members. We understand that this is not the most ideal situation, but we hope for your understanding. Further thought will be given to this in the coming weeks. In addition, everything will first be discussed in consultation with HMSM. We try to keep everyone as well informed as possible, so a new update will follow soon. The developments surrounding the COVID-19 virus are leading for this event.

't Preuvenemint 2020

Status: canceled

Update: Unfortunately, it also goes without saying that 't Preuvenemint cannot take place from 27 to 30 August 2020. We are very sorry, but unfortunately there is nothing we can do about it. At this moment the PC team is busy to see if the feeling of Preuve is still possible with the applicable measures.

 • Club Bar Lustrum VI & The Change of Board

Status: 3,4 & 5 September 2020

Update: Stays on the specified date. Soon more will be announced about the interpretation of this event and at this moment a plan is being written how the guidelines of the RIVM can be guaranteed. Health of the members is paramount. The developments surrounding the COVID-19 virus are also leading for this event.

 

Last note

We, the Board, would like to add a personal note to this update.

Before 15 March 2020, we as an Association were at the foot of the second half of our Board year. Half a year full of activities including the Sociëteitslustrum, HoVo and all the other fantastic moments. None of us foresaw that the world would come to a standstill and that this would require a lot from the Association and our Members. We look for alternatives where possible and try to merge or move activities to still take place. This is so that we can still offer our Members great moments if we can. It has turned out to be a different half year than we planned and you, Members, need it more than ever. Current design is not possible and we again call on everyone to think about alternatives to promote groups, bring in new lights, generate turnover or simply have a chat with each other.

 

 

 

13-3-2020

Beste Leden, 

Er is in de afgelopen dagen veel gebeurd, veel gecommuniceerd en zijn er veel maatregelen getroffen. Helaas zijn wij genoodzaakt onze maatregelen verder aan scherpen. Hierbij treffen jullie alle maatregelen die op dit moment genomen worden door SV Amphitryon op een rij: 

 • Wij zijn genoodzaakt om alle activiteiten rondom de Sociëteit stil te leggen 
  • De veiligheid en gezondheid van onze Leden staat altijd voorop en met steeds meer hoestende en zieke leden zijn wij genoodzaakt deze beslissing te nemen. Wanneer de toestand het toelaat om weer activiteiten toe te laten in de bar zal dit gestructureerd opgepakt worden met de gedupeerde groeperingen. Mochten er vragen zijn over de jaarplanner vragen wij je contact op te nemen met Emile Vrensen, Secretaris, via hbsecretaris@amphitryon.nl.  
 • Open feesten blijven een verantwoordelijkheid van het desbetreffende Dispuut 
  • Hoewel wij het ten strengste afraden om een open feest te organiseren ligt deze verantwoordelijkheid bij de Disputen en hun sponsoren. 
 • ALV van 25 maart afgelast 
  • De Algemene vergadering van 25 maart zal geen doorgang vinden en zal niet worden verplaatst. De eerstvolgende Algemene vergadering zal 10 juni 2020 zijn. 
 • Jaarclubactiviteiten komen te vervallen tot nader orde 
  • Daar er geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden en veel eerstejaars naar huis zijn, worden komen de geplande activiteiten tot nader orde te vervallen. 

Evenementen 

Wij zijn ons bewust van de velen vragen bij onze leden of de geplande evenementen nog doorgaan. Wij willen jullie meegeven dat wij iedere situatie onafhankelijk van elkaar bekijken en in contact staan met onze partners. Vooralsnog zijn er geen wijzigigen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Members,

A lot has happened in the past days, a lot has been communicated and many measures have been taken. Unfortunately, we are forced to further tighten our measures. Hereby you will take all measures that are currently being taken by SV Amphitryon in a row:

 • We are forced to stop all activities around the Society.
  • The safety and health of our Members is always paramount and with more and more coughing and sick Members we are forced to make this decision. When the situation allows to allow activities in the bar again, this will be dealt with in a structured way with the affected groups. If you have any questions about the year planner, we ask you to contact Emile Vrensen, Secretary, via hbsecretaris@amphitryon.nl
 • Open parties remain the responsibility of the dispute in question.
  • Although we strongly advise against organizing an open party, this responsibility lies with the Disputes and their sponsors.
 • ALV of 25 March cancelled
  • The General Meeting of March 25th will not take place and will not be moved. The next General Meeting will be held on 10 June 2020.
 • Annual Club activities will lapse until further notice
  • Since there are no educational activities and many first-year students have gone home, the planned activities are cancelled until further notice.

Events

We are aware of the many questions our members are asking if the planned events are still going on. We would like to inform you that we look at every situation independently and are in contact with our partners. For the time being there are no changes.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

12-3-2020

 

Amphitryon

Wij, als Bestuur, snappen dat de volgende maatregelen een grote impact hebben op de Vereniging en de huidige gang van zaken. Wij doen er zo veel mogelijk aan om ervoor te zorgen dat mensen of groepen zich niet achtergesteld voelen door deze maatregelen. Mocht jij dit alsnog ervaren vragen wij je dit kenbaar te maken zodat we hier iets aan kunnen doen. Het maximaal aantal personen dient gevolgd worden door alle groeperingen en activiteiten.

Wij, SV Amphitryon, dienen ons te houden aan de maatregelen die getroffen zijn door het RIVM. Huidige maatregelen die getroffen zijn blijven geldig, hierbij wordt het volgende aangevuld:

 • Open baravonden komen per direct te vervallen;
  • Baravonden zullen per direct een besloten karakter krijgen. Om te kunnen monitoren hoeveel personen in de bar aanwezig zijn, zal een besloten groep uitgenodigd worden in de bar. Dit is een noodoplossing voor 12-3.
 • Aperitieven kunnen doorgaan in een afgeslankte vorm;
  • Maximaal 100 personen aanwezig inclusief dienstdoende personen en organisatie. Houd hier rekening mee in de organisatie van deze evenementen.
 • Open feesten maximaal 100 personen;
  • Wij willen alle praesi en voorzitters van de groeperingen oproepen zijn/ haar verantwoordelijkheid te nemen in maatregelen van het RIVM en Koninklijke Horeca Nederland en hun activiteiten hier op aan te passen. Houdt hier rekening mee in de organisatie van deze evenementen.
 • Activiteiten groeperingen;
  • Wij verzoeken alle groeperingen zich te houden aan de gestelde maatregelen van het RIVM, de Hotelschool en SV Amphitryon. Dit treft voornamelijk borrels van Groeperingen, kelderavonden van Caves, Maatregelen kroegen e.d.
 • ALV 25 maart 2020 afgelast;
  • De ALV van 25 maart komt te vervallen en zal niet worden verplaatst.
 • Fundabaravond 27 maart afgelast.
  • Door het afgelasten van de Funda-uitreiking, hebben wij, als Bestuur, besloten de baravond geen doorgang te laten vinden.

Deze maatregelen gaan per direct in en houden de periode aan welke is aangeraden door het RIVM, dit is vooralsnog 31 maart. Wij sluiten niet uit dat deze maatregelen de enige zullen zijn, dan wel aangepast zullen worden.

Evenementen

 • Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige berichtgeving.

Mocht je vragen hebben betreffende de maatregelen van Amphitryon vragen wij je dit schriftelijk te sturen naar: hbsecretaris@amphitryon.nl. Houd deze pagina goed in de gaten voor updates en wijzigingen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Amphitryon

We, as the Board, understand that the following measures have a major impact on the Association and the current state of affairs. We do our utmost to ensure that people or groups do not feel disadvantaged by these measures. Should you still experience this, please let us know so that we can do something about it. The maximum number of persons must be followed by all groupings and activities.

We must comply with the measures taken by the RIVM. Current measures that have been taken remain valid, the following will be added:

 • Open bar nights will be cancelled immediately.
  • Bar evenings will have a closed character with immediate effect. In order to be able to monitor how many people are present in the bar, a closed group will be invited to the bar. This is an emergency solution for 12 March.
 • Aperitifs can continue in a slimmed-down form
  • A maximum of 100 persons present including those on duty and organisation. Take this into account in the organisation of these events.
 • Open parties for up to 100 people
  • We would like to call on all praesi and chairmen of the groups to take their responsibility in measures taken by RIVM and Koninklijke Horeca Nederland and to adapt their activities accordingly. Take this into account in the organisation of these events.
 • Activities of groups
  • We ask all groups to abide by the measures imposed by the RIVM, the Hotel School and SA Amphitryon. This mainly affects drinks of the different groups, cellar evenings of Caves, Measures pubs etc.
 • ALV 25 March 2020 cancelled
  • The ALV of 25 March is cancelled and will not be moved.
 • Funda Bar Night 27 March cancelled.
  • Due to the cancellation of the Funda presentation, we, as the Board, have decided not to allow the bar evening to take place.

These measures will take effect immediately and will keep the period recommended by the RIVM, i.e. for the time being 31 March. We do not exclude that these measures will be the only ones, or that they will be adjusted.

Events 

 • There are no changes compared to the previous reports.

If you have any questions regarding the measures taken by Amphitryon, please send them in writing to: secretary@amphitryon.nl. Please keep an eye on this page for updates and changes.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

11-03-2020

HMSM:

 • Er is geen sprake van een Coronabesmetting op de HMSM en daarmee de campus
 • De propedeuse-uitreiking gaat zoals gepland door, maar dit zal in besloten kring plaatsvinden.
  • Het wordt externen - zoals familie - ontzegd om te komen. Wij verzoeken iedereen zich hieraan te houden.

Amphitryon:

 • Wij willen jullie verzoeken om je af te vragen of het slim is om Oud-Leden in de bar uit te nodigen.
  • Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid, maar wij willen vragen of hier terughoudend mee omgegaan kan worden.
 • Evenementen
  • ​Geen wijzigingen ten opzichte van vorige berichtgeving.

Houd naast deze informatie ook de informatievoorzieningen van school in de gaten. Zij zullen regelmatig updates plaatsen op Zuydnet (waar een aparte pagina is ingericht) en via e-mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

HMSM:

 • There is no Corona infection on the HMSM and with it the campus.
 • The propaedeutic ceremony will take place as planned, but this will take place in private.
  • Access for externals - such as family - will be denied. We ask everyone to abide by this.

Amphitryon:

 • We would like to ask you to consider whether it is smart to invite Old-Members to the Club bar.
  • This is everyone's own responsibility, but we want to ask you if this can be handled with restraint.
 • Events
  • There are no changes in relation to the previous reports

In addition to this information, keep an eye on the school's information facilities. They will regularly post updates on Zuydnet (where a separate page has been set up) and by e-mail.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

10-03-2020

Beste Amphitryanen,

Het thema omtrent het Corona-virus zal jullie de afgelopen dagen niet ontgaan zijn. Wij, als Bestuur, houden ons bezig met dit onderwerp en willen dit graag bij jullie onder de aandacht brengen en nogmaals samengevat de algemene maatregelen benoemen.

Wij houden nauw contact met de Hotelschool over de stappen die zij ondernemen binnen Hogeschool Zuyd en de Hotelschool. Mocht je vragen of twijfels hebben, neem dan alsjeblieft contact op met het Bestuur via hbsecretaris@amphitryon.nl.

Het RIVM verzoekt iedereen zich te houden aan een aantal eenvoudige maatregelen. Wij zullen hiervoor meerdere acties ondernemen in de bar. Wij verwachten dat iedereen hier ook hun eigen verantwoordelijkheid in neemt en dit onderwerp serieus neemt.

 • Nies of hoest niet in je hand, maar in je elleboog;
 • Nies of hoest in een papieren zakdoek;
 • Mijd lichamelijk contact als handen schudden en zoenen;
  • Binnen Amphitryon heerst een knuffelcultuur. Probeer desondanks deze maatregel serieus te nemen en begroet elkaar zonder lichamelijk contact.
 • Was je handen regelmatig (en goed);
  • ​​In de toiletten zal zeep aanwezig zijn voor zowel dames als heren. Daarnaast is bij de vrouwen én herentoilet een dispenser aanwezig met desinfectiemiddel.

Naast deze maatregelen van het RIVM nemen wij nog enkele eigen maatregelen

Eigen maatregelen:

 • Introducées zijn niet welkom in de Sociëteit;
  • Wij zijn van oorsprong een besloten Vereniging en proberen hierdoor meer controle te houden wie wij in Sociëteit ontvangen.
 • Als je ziek bent of je niet goed voelt verzoeken wij je NIET naar de Sociëteit te komen;
  • Mocht je tapdienst hebben, geef dit door aan je contactpersoon van de SocCie.

Mochten er vanuit de Hotelschool verdere maatregelen getroffen worden zullen wij je via deze weg informeren.

Evenementen

Alle evenementen die tot op heden gepland staan gaan gewoon door. Naar aanleiding van veranderingen in de huidige situatie kan desondanks besloten worden deze evenementen in een andere vorm plaatsvinden of te komen vervallen. Houdt hiervoor deze pagina in de gaten.

Mochten hier vragen over zijn kunnen jullie altijd langskomen in de Bestuurskamer of contact opnemen via hbsecretaris@amphitryon.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Amphitryans,

The topic about the Corona virus hasn't missed you over the last few days. We, as the Board, are working on this topic and would like to bring it to your attention and once again summarize the general measures.

We will keep in close contact with the Hotelschool about the steps they are taking within Zuyd University and the Hotelschool. If you have any questions or doubts, please contact the Board via secretary@amphitryon.nl.

The RIVM asks everyone to adhere to a number of simple measures. We will take several actions in the bar. We expect everyone to take their own responsibility and take this subject seriously.

 • Don't sneeze or cough in your hand, but in your elbow;
 • Sneeze or cough in a paper handkerchief;
 • Avoid physical contact like shaking hands and kissing;
  • Within Amphitryon there is a culture of cuddling. Nevertheless, try to take this measure seriously and greet each other without physical contact.
 • Wash your hands regularly (and well);
  • Handsoap will be available in both toilets. There will also be a dispenser with disinfectant. 

In addition to these measures of the RIVM, we are also taking some more measures.

Own measures:

 • Introductions are not welcome in the Club Bar;
  • Originally we are a private association and we try to keep more control over who we receive in the Club Bar.
 • If you are ill or do not feel well, please do NOT come to the Club Bar;
  • If you have a barshift, please let your SocCie contact person know.

If any further measures are taken by the Hotelschool, we will inform you in this way.

Events

All scheduled events will continue as planned. Nevertheless, due to changes in the current situation, it may be decided that these events will take place in a different form or that they will be cancelled. Please keep a close eye on this page.

If you have any questions about the subjects mentioned above, you can always visit the Boardroom or contact us via secretary@amphitryon.nl.

This is an emergency solution for 12-3.